Soutěž o valentýnské balíčky - „Který film o lásce máte nejraději a proč?“

Blíží se svátek sv. Valentýna, na který se jistě připravuje nejeden zamilovaný pár. Ať už máte pro svou lásku připravenu valentýnku, originální vyznání, romantickou večeři či procházku, jistě večer zakončíte romantickým filmem.

A my se ptáme: „Který film o lásce máte nejraději a proč?“ 

Jak vyhrát? Staňte se fanouškem naší facebookové stránky, svoji odpověď na otázku „Který film o lásce máte nejraději a proč?“ napište do komentářů pod soutěžní příspěvek, získejte pro svoji odpověď co nejvíce lajků a vyhrajte valentýnské balíčky pro zamilované. Dva soutěžící s nejvyšším počtem lajků získají hodnotný valentýnský dárkový balíček.

Podívejte se na to, co můžete vyhrát

Výhra v soutěži Pharma Future

A když nevyhrajete, tak nevadí. Naše výrobky jsou tu stále pro vás skladem. Máte k soutěži nějaký dotaz? Zeptejte se nás přes náš Facebook profil. Těšíme se.Pravidla soutěže:

Oficiální pravidla „Valentýnská soutěž“

Účelem tohoto dokumentu jsou úplná a jasná pravidla facebookové soutěže. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

Zadavatelem soutěže je:
Pharma Future s.r.o.

se sídlem: Neředín 955, 779 00 Olomouc
IČ: 248 03 545
(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)

Organizátorem soutěže je:
Programmatic Media s.r.o.
se sídlem: Ovocný trh 568/17, 110 00 Praha 1
IČ: 04225431
(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

I.               Termín a místo konání soutěže:

 1. Soutěž probíhá od 8.2. 2017 od 08:00 do 14.2.2017 do 24:00 (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím Facebooku zadavatele soutěže.

II.               Účastníci soutěže:

 1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 15 let s trvalým bydlištěm a s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).
 2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a zadavateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel či zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. 

III.               Výhry v soutěži a jejich předání:

V soutěži se hraje o tuto výhru:
2 x valentýnský dárkový balíček kosmetiky a doplňků výživy.
(dále jen "výhra")

 1. Výhry zadavatel  soutěže zašle na adresu výherců. Soutěž bude vyhodnocena následujícím způsobem: 
  Vyhrávají dva příspěvky s největším počtem “likes”. Zapojit se může každý, kdo se v termínu konání soutěže stane fanouškem FB stránky Pharma Future a zároveň napíše do komentářů odpověď na položenou otázku.
 2. Skutečnost, že se účastník soutěže stal výhercem v soutěži, bude danému účastníkovi sdělena do 2 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže, a to prostřednictvím soukromé schránky na  Facebooku. Výhry budou odeslány na adresu výherců do 31.1.2017 Součástí informačního e-mailu mohou být bližší informace a instrukce týkající se realizace a převzetí výhry, které je výherce povinen respektovat.
 3. Pořadatel i zadavatel si vyhrazují právo vyžádat si v případě převzetí výhry od soutěžícího průkaz totožnosti, například občanský průkaz. Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli, popř. zadavateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení jinému soutěžícímu, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.
   

IV.               Mechanika soutěže a určení výherců:

 1. Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době konání soutěže napíše pod status vyzývající k soutěži na Facebook zadavatele soutěže (zveřejněný 8.2.2017) odpověď na soutěžní otázku a zároveň se stane fanouškem stránky Facebook Pharma Future. Potvrdí tím souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů. Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem publikováním příspěvku na Facebooku.
 2. Za celou dobu konání soutěže může vyhrát tentýž soutěžící pouze jednu výhru. Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně se shoduje i jejich doručovací adresa uvedená v registračním formuláři, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, kterému nárok na výhru v soutěži vznikl dříve. Jména výherců budou umístěna na webových stránkách zadavatele soutěže www.pharma-future.com

V.               Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

 1. Publikováním příspěvku pod status vyzývající k soutěži na facebook zadavatele soutěže souhlasí účastník s pravidly této soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel i pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele a pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. 

VI.               Závěrečná ustanovení:

 1. Zadavatel, resp. pořadatel se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn s předchozím souhlasem zadavatele soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům.  
 2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel, resp. pořadatel se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. 
 3. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které se nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné výherci v souladu s pravidly doručit, propadají bez dalšího zadavateli soutěže. 
 4. Pořadatel soutěže ani její zadavatel nejsou odpovědní za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. 
 5. Pořadatel ani zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě, pochybností zadavatele či pořadatele o splnění podmínek soutěže účastníkem, leží důkazní povinnosti na účastníkovi. 
 6. Zadavatel, resp. pořadatel se souhlasem zadavatele, soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu. Pořadatel ani zadavatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany zadavatele či pořadatele, než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech.
 7. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje zadavatel (resp. pořadatel se souhlasem zadavatele) soutěže.
 8. Zadavatel, resp. pořadatel se souhlasem zadavatele, si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, u kterého bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob.
 9. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. 

 

 

V Praze 7. 2. 2017